Styret har innkalt alle medlemmer til årsmøte i Kragerø IF Håndball onsdag 29.mars kl 19.00 i kafeen i Kragerøhallen.

Møte- og stemmerett for alle medlemmer over 15 år. Møterett for alle medlemmer.

 

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3: Velge protokollfører(e)  

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne saklisten 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

  [Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.]  

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- styremedlemmer

- varamedlemmer

14.2 Kontrollutvalg: 

- medlemmer 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 

- leder   

- medlemmer  

- varamedlem  

14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 

 

Følgende dokumenter vil bli gjennomgått på møtet: 

Styrets forslag til forretningsorden 

Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  

Regnskap i revidert stand 

Kontrollkomiteens beretning 

Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 

Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter.

Styrets forslag til budsjett 

Styrets forslag til organisasjonsplan  

Valgkomiteens innstilling 

Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Med vennlig hilsen 
styret