INNHOLDSFORTEGNELSE: 

Velkommen til Kragerø IF Håndball og klubbinformasjon  

 1. Innledning 
  1. Status 2023 
  2. Klubbens formål  
  3. Verdigrunnlag 
  4. Etiske retningslinjer for Kragerø IF Håndball 
  5. Visjon  
  6. Virksomhetsidè 
  7. Hovedmål 
  8. Delmål
     
 2. Organisasjon 
  1. Organisasjonsplan 
  2. Årsmøtet

 3. Arbeidsoppgaver- og fordeling  
   1. Styret 
   2. Sportslig utvalg 
   3. Markedsgruppa  
   4. Arrangementskomitè 
   5. Hallkomitè 
   6. Materialforvalter
   7. Kiosk 
   8. Dugnad 
   9. Medlemsansvarlig 
   10. Dommerkontakt  
   11. Klubbutvikler
   12. Ungdomsutvalget
   13. Barnehåndballansvarlig
   14. Redaksjonskomitè
   15. Valgkomitè 
   16. Kontrollutvalg  
   17. Informasjonskanaler/sosiale medier
   18. Klubbens lov 

 4. Medlemskap 
  1. Hvordan bli medlem  
  2. Medlemshåndtering 
  3. Inn- og utmelding av spillere 
  4. Overganger

 5. Økonomi 
  1. Medlemskontigent - Kragerø håndball og KIF allianse 
  2. Treningsavgifter 
  3. Lagskasse 
  4. Utlegg – dommerregninger etc 
  5. Startkontigenter – deltakeravgifter (for eksempel spu, betaling av cuper osv) 
  6. Lønn, honorarer og godtgjørelser

 6. Klubbens aktivitetstilbud 
  1. Barne og ungdomsidrett
  2. Senior kvinner og herrer
  3. Treningstider
  4. Seriekamper
  5. Cuper
  6. Bring og Lerøy
  7. Aktivitetsplan
  8. Klubbens arrangementer
  9. Reise i regi av klubben

 7. Til deg som er
  1. Utøver
  2. Foresatt
  3. Trener
  4. Lagleder
  5. Dommer

 8. Klubbdrift/arbeidsrutiner
  1. Årshjul
  2. Kurs, utdanning, kompetanse
  3. Lisens og forsikringer
  4. Skademelding
  5. Dugnad og frivillig arbeid
  6. Politiattester
  7. Klubbens antidopingarbeid
  8. Kommunikasjon og sosiale medier

 9. Utstyr og profiltøy
  1. Utstyr og profiltøy
  2. Lagsponsing og reklame

 10. Maler og eksempler
  1. Spillerkontrakt
  2. Kompiskontrakt
  3. Trenerkontrakt
  4. Dommerkontrakt

 11. Nyttige lenker

 12. Kontaktpersoner  

 

VELKOMMEN TIL KRAGERØ IF HÅNDBALL 

Dette dokumentet er organisasjonshåndboka til Kragerø IF Håndball.  Klubbhåndboken er utarbeidet av klubbutvikler og styreleder, og godkjent av klubbens årsmøte. Kragerø IF Håndball har all sin aktivitet i Kragerø kommune. Klubbhåndboken skal revideres før hvert årsmøte i klubben og være en fast agenda på klubbens årsmøte. Kapitlene i klubbhåndboken er merket med dato for revidering. Alle må selv sørge for å holde seg oppdatert. Organisasjonsplanene gjelder fra årsmøte til årsmøte.  

Formålet med klubbhåndboken er å sikre drift av klubben iht. til Norges Idretts Forbund sine lover, samt sikre sportslig og økonomisk styring av klubben og best mulig utnyttelse av klubbens ressurser. I klubbhåndboken vil dere finne svar på de viktigste spørsmålene om hvordan klubben er organisert og hva det innebærer å være en del av Kragerø IF Håndball. Klubbhåndboken er et samlet dokument for klubbens retningslinjer og prinsipper som skal gi spillere, trenere, oppmenn, foreldre/foresatte, foreldrekontakter (dugnadskontakt, økonomikontakt, kioskkontakt) og andre i ulike verv i Kragerø IF Håndball god og nyttig informasjon. Det er mange mennesker involvert i klubben vår i løpet av en sesong, og det er viktig at alle får samme informasjon.  Årsmøtet er klubbens øverste organ. Kragerø håndball består av et hovedstyre, valgkomite, kontrollutvalg, sportslig utvalg, arrangementskomite, markedsutvalg, dugnads- og kioskansvarlig, hallkomite og redaksjonskomite. I tillegg har vi ansatt en klubbutvikler i en deltidsstilling.  

Det er styret og klubbutvikler som har ansvar for å holde klubbhåndboken oppdatert på Kragerø IF Håndball sitt digitale område til enhver tid.  

Kubbhåndboken for Kragerø IF Håndball finner du også på vår hjemmeside: www.kragerohandball.no 

Under kontaktinformasjon og organisering av Kragerø IF Håndball vil dere finne mailadresser og informasjon om hvem dere skal kontakte for ulike spørsmål. Ønsker du å bidra inn med din kompetanse, så ta gjerne kontakt med oss. Vi trenger alltid flere folk med på laget.  

Vi ønsker deg lykke til og håper du vil trives i klubben! 

Med sportslig hilsen Kragerø IF Håndball

Gå til innholdsfortegnelse

 

1.0 KLUBB

 

1.1 Status 2023 

Kragerø IF Håndball holder til i Kragerø kommune. Klubben teller ca 320 medlemmer.  

Klubben organiserer både junior-, senior- og veteranlag, der junioravdelingen teller flest medlemmer. Kragerø`s A-lag på herresiden spiller pdd i 2.divisjon, mens kvinnene spiller i 3.divisjon. Vi har også barne/ungdoms- og seniorlag for tilrettelagt håndball (TH).  

 

1.2 Klubbens formål  

Kragerø IF Håndball skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å fremme gleden av å spille håndball.  

Kragerø IF Håndball skal være et fristed for alle, uansett sosial, økonomisk, religiøs og kulturell bakgrunn.  

Kragerø IF Håndball er medlem av Norges håndballforbund og driften av klubben skal være innenfor rammene gitt av Norges idrettsforbund og Olympiske og Para-Olympiske komité (NIF) for barn, ungdom og voksne. Det sportslige arbeidet skal preges av respekt, inkludering, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

1.3 Verdigrunnlag  

Kragerø IF Håndball skal ha et godt organisert håndballtilbud til barn, ungdom, senior og veteraner som ønsker å spille håndball i Kragerø kommune. Tilbudet skal være basert på trivsel, trygghet og samhørighet. Kragerø IF Håndball tar et klart standpunkt i kampen mot vold, rasisme og mobbing. 

 

1.4 Etiske retningslinjer for Kragerø IF Håndball  

Alle som ønsker å ta del i organisert håndball skal få tilbud om dette. Det er viktig for Kragerø IF Håndball å ha en godt organisert tilbud til barn og unge som har lyst til å spille håndball, og som også kan bidra til egenrekruttering til herre- og damelaget.  

Et godt barne- og ungdomstilbud kjennetegnes ved:  

 • At barna trives, har det gøy og opplever å bli sett 
 • At barna opplever mestring og framgang gjennom individuell veiledning og oppmuntring 
 • At flest mulig ønsker å delta 
 • At det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt 
 • At opplæringen er tilpasset barnets alder, utvikling og behov 
 • At treningstilbudet gis i flere miljøer for eksempel i hallen, ute, på treningssentre osv. 
 • At treningen er lyst- og lekbetont (fra forrige håndbok) 

I Kragerø IF Håndball er det å utvikle gode holdninger og verdier like viktig som utvikling av gode håndballferdigheter.  

Vi følger kommunens reglement for Kragerø idrettshall. Det innebærer lojalitet overfor regler om klisterbruk, røyking, snusing, tyggegummi og utesko med mer. Se eget reglement oppslått i hallen.  

 

1.5 Visjon 

Kragerø IF Håndball har som visjon å drive en håndballklubb som er pådriver og gir barn, ungdom og voksne i Kragerø et attraktivt sportslig og sosialt miljø.  

Kragerø IF Håndball skal gi positive opplevelser uavhengig av etnisk og kulturell opprinnelse, kjønn, fysiske forutsetninger og ferdigheter.  

Kragerø IF Håndball skal være inkluderende og nytenkende i forhold til integrering.  

Kragerø IF Håndball skal være en positiv bidragsyter til lokalsamfunnet.  

Kragerø IF Håndball skal være en dynamisk og nytenkende klubb som andre klubber ønsker å ta lærdom fra. 

Vi skal ha regionens beste junioravdeling – både sosialt og sportslig.  

 

1.6 Virksomhetsidè 

Det meste av aktivitet skal være basert på dugnad og frivillig innsats, hvor dette er den grunnleggende verdien til alle medlemmene i klubben. Kragerø IF Håndball skal i nærmiljøet framstå på en måte som gjør at folk i Kragerø kommune har lyst til at deres barn skal være med i klubben, basert på sportslig tilbud, verdigrunnlag og som en sosial møteplass. Kragerø IF Håndball skal bidra med et sportslig håndballtilbud til hele Kragerøs befolkning, både jenter og gutter.  

 Når en har meldt seg inn i klubben, har en også sagt seg villig til å bidra med det nødvendige støttearbeidet som kreves for at klubben skal kunne drives sportslig, sosialt og økonomisk. 

I Kragerø IF håndball skal det ikke være mulig for enkeltpersoner, lag eller underavdelinger å kjøpe seg ut av dugnadsarbeid og andre oppgaver. Alle skal være samlet om driftsmodellen. 

 

1.7 Hovedmål  

Hovedmålet for Kragerø IF Håndball er å være en trygg, stabil klubb hvor barn, ungdom, voksne og veteraner opplever mestring og glede med å spille og delta inn mot håndballen. En skal se på det som attraktivt å være med som spiller, trener, lagleder, dommer, frivillig eller tillitsvalgt, og Kragerø IF Håndball skal være en positiv bidragsyter inn mot nærmiljøet.  

VI ER BEST SAMMEN! 

 

1.8 Delmål 

Delmål og strategier er nedfelt i klubbens Sportsplan. 

Gå til innholdsfortegnelse

 

2.0 ORGANISASJON 

2.1 Organisering 

Kragerø IF Håndball er et særidrettslag, hvor medlemmene på årsmøtet velger styret og utvalg og vedtar retningslinjer, budsjett, rammer og regnskap. 

Styret velges på årsmøtet, og er klubbens øverste organ mellom årsmøtene og har det overordnede ansvar for hele klubbens drift, fra Senior 2. divisjon herrer/3.divisjon damer og ned til yngste lag i barnehåndballen. 

Styret har satt ned ulike utvalg; Sportslig Utvalg, Arrangementsutvalg, hallkomitè. Alle som sitter i styret må være medlemmer av Kragerø IF Håndball. Andre komitémedlemmer oppfordres til å være medlem. 

2.2 Årsmøtet 

Det øverste organet i klubben er årsmøtet i Kragerø IF Håndball. Årsmøtet skal avholdes i.h.t klubbens lover. Medlemskap følger av de generelle bestemmelser gitt av Norges Idrettsforbund. Nedenstående er utdrag fra NIF § 2-5: Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent, samt være fylt 15 år. Det er ikke mulig å avgi stemme ved fullmakt på årsmøtet, jf § 2-21. Kragerø IF Håndball sitt styre skal effektuere årsmøtets vedtak i perioden mellom årsmøtene. Styret skal bestå av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ansvarlig for marked, ansvarlig for dommer, sportslig leder og 2 varamedlemmer (en av de skal være fra ungdomsutvalget).  Varamedlemmer innkalles ved behov. Klubbutvikler har møterett i styret. Leder og nestleder til styret velges hvert år. De øvrige medlemmer velges for 2 år. Styret velger ved konstituering ledere av de øvrige funksjoner. 

3.0 ARBEIDSOPPGAVER- OG FORDELING   

3.1 Styret

 • Planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver nødvendig for klubbens drift.  
 • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter. 
 • Jobbe lojalt og ærlig for klubben, og representere klubben utad. 
 • Disponere klubbens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og budsjett godkjent av årsmøtet.  
 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Delegerer og styrer jobber som ikke er definerte. 
 • Styret har ansvar for at det finnes skriftlige retningslinjer for all aktivitet i klubben. 
 • Påse at stillingsbeskrivelser for utvalg og styremedlemmer foreligger. Arbeidsoppgavene til funksjonene er retningsgivende, og skal til enhver tid justeres av det sittende styret ved behov.  
 • Påse at alle styrets medlemmer, tillitsvalgte, dommere og trenere har fremvist politiattest. 

3.1.2 Styreleder 

 • Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger.  
 • Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet.  
 • Forbereder saker og leder styremøtene.  
 • Påse at organisasjonsplanen revideres foran hvert årsmøte.  
 • Ansvar for at saker vedtatt i styret blir fulgt opp.  
 • Skal ha fullmakt og tilgang til, og kunne disponere, alle lagenes kontoer.  
 • Godkjenne inngående faktura for utbetaling/ansvarlig for betaling av signerte regninger i samarbeid med kasserer. 
 • Ansvarlig for å skrive årsrapport til årsmøte.  
 • Bidra aktivt i utviklingen og vedlikeholdet av følgende styringsdokumenter: klubbens vedtekter, årsplan/årshjul, sportsplan og Kragerø IF Håndball sin klubbhåndbok.  
 • Pådriver for strategi og videreutvikling av gruppa. 
 • Delta på utvalgsmøter og andre møter i klubben der det er hensiktsmessig.  
 • Er den som møter på alle hovedlagsmøter (hvis håndballen er en gruppe i et fleridrettslag eller medlem av et allianseidrettslag) 
 • Ansvarlig ved endelig inngåelse av kontrakter (spillerkontrakter, trenerkontrakter, sponsorkontrakter osv.) 
 • Er kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region, idrettsråd og idrettskrets, og bør møte i de fellesfora hvor klubben er invitert. Informasjon herfra deles med resten av styret. 
 • Administrere klubbens mail; kontor@kragerohandball.no og sørge for effektiv kommunikasjon internt og eksternt. 
 • Arkivere og ha oversikt over all korrespondanse fra/ til styret. 
 • Har ansvar for den årlige klubbrapporteringer.  
 • Sørge for at offentlig tilgjengelig kontaktinformasjon er oppdatert. 

3.1.3 Nestleder 

 • Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at vedkommende er potensiell kompetent kandidat for å kunne stille til valg som leder på et senere tidspunkt.  
 • Ansvarlig for at klubben har system med bekreftelse på politiattester for alle som har tillitsverv iht §9.  
 • Bistår leder og utgjør sammen med styreleder klubbens lederteam.  
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem. 

3.1.4 Sekretær  

 • Ansvarlig for innkallelse til styremøte, årsmøte osv. 
 • Føre referat fra årsmøte og styremøter og sørge for utsendelse av disse. 
 • Ansvarlig for oppdatering av medlemsregister og adresselister i samarbeid med medlemsansvarlig.  
 • Ansvarlig ved oppmerksomhet som gaver, blomster osv på vegne av 
  håndballgruppa/håndballklubben. 
 • Ansvarlig for oppdatering av hjemmesiden i samarbeid med styret og klubbutvikler. 

3.1.5 Kasserer 

 • Disponere klubbens midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer.  
 • Følge opp klubbens regnskap som føres av godkjent regnskapsfører/regnskapsbyrå. 
 • Godkjenne inngående faktura for utbetaling/ansvarlig for betaling av signerte regninger i samarbeid med styreleder.   
 • Fakturere klubbens samarbeidspartnere og sponsorer etter lister fra markedsansvarlig/markedsgruppe. 
 • Har til enhver tid oversikt over klubbens økonomiske situasjon og følger opp denne i samarbeid med styreleder. 
 • Legge frem økonomisk oversikt til styret når de ber om det.   
 • Føre regnskap for gruppa og sammen med leder legge frem budsjett for styret ved årets slutt. 
 • Bistå regnskapsfører/regnskapsbyrå med årsregnskap ved årsskifte og påse at dette blir revidert til årsmøtet av klubbens interne revisjonsgruppe. 
 • Utarbeide forslag til budsjett for årsmøtet sammen med resten av styret.  
 • Ansvarlig for årlig idrettsregistrering sammen med sekretær.  
 • Sørge for at alle lag har lagskonto, sikre at disse blir brukt i tråd med klubbens regelverk og ha oversikt over økonomikontakter på hvert lag. 
 • Ansvar for innkreving av treningsavgifter og purringer (evnt. ansvarlig for å delegere jobben videre til medlemsansvarlig) 

3.1.6 Styremedlem 

 • Bidra til å løse definerte oppgaver (prosjekter) 
 • Være behjelpelig med styrets arbeid etter behov. 

 

3.2 Sportslig utvalg  

 • SU har hovedansvar for all sportslig aktivitet i klubben og er klubbens operative ledd.  
 • SU bør bestå av minst 4 personer. 
 • Leder av sportslig utvalg er deltager i klubbens styre og velges på årsmøtet.  
 • Utarbeide sportsplan i samarbeid med klubbutvikler. 
 • Fordele treningstider. 
 • Ansvar for ansettelse og eventuell avskjedigelse av trenerne.  
 • Innstiller overfor styret i ansettelser (og eventuelle oppsigelser) av trenere.  
 • Bindeledd/kommunikasjonskanal mellom trenere/lagledere og styret. Følge opp trenerne. 
 • Bestemme målsetninger for klubben som helhet, kvinner senior og herrer senior og juniorlag (16 og 20) i samarbeid med styret/økonomiske rammer.  
 • Kartlegge spillere som kan være aktuelle for klubben. 
 • Kontakte aktuelle nye spillere, først formell henvendelse til klubb deretter direkte til spiller (bruke standard mail og kontaktskjema)  
 • Skrive kontrakter med spillere.  
 • Representere Kragerø på eventuelle samlinger med region/Norges Håndballforbund. 
 • Tilrettelegge for skole/militæret kombinert med spill for Kragerø IF Håndball.  
 • Ansvarlig for gjennomføring av håndballskoler sammen med klubbutvikler og klubbens trenere. 
 • Forøvrig vises det til sportsplanen. 

3.2.1 Sportslig leder 

 • Ha det overordnet sportslige ansvaret i klubben.  
 • Etablere og lede sportslig utvalg (SU) og sammen med SU se til at punktene nedenfor blir løst i henhold til klubbens vedtekter, organisasjonsplan og til klubbens sportsplan.  
 • Leder er ansvarlig i forhold til styret og sportslig utvalgs arbeid og ansvarsområde. 
 • Er sammen med SU ansvarlig for all sportslig aktivitet i klubben.  
 • Informasjonsansvarlig for den sportsrelaterte informasjonen internt i klubben i samarbeid med klubbutvikler.  
 • Ansvarlig for sportslig strategiplan/sportsplan, og at den holdes oppdatert årlig - i samarbeid med medlemmer av sportslig utvalg og klubbutvikler.  
 • Sammen med klubbens styre utarbeide budsjett til sportslige aktiviteter og trenere og sikre at de blir overholdt.  
 • Hjelpe nye trenere å komme i gang – i samarbeid med klubbutvikler.  
 • Samle alle trenerne i klubben til trenerforum minimum høst og vår.  
 • Skal sørge for at alle lag blir påmeldt til seriespill, i samarbeid med styreleder og klubbutvikler.  
 • Tilrettelegge trenerkurs etter behov og ønsker.  
 • Hjelpe til å skaffe trenere til lagene etter behov.  
 • Ansvarlig for å ha tilstrekkelig med/engasjere trenere til alle oppmeldte lag. 
 • Ansvarlig med leder for å utarbeide trenerkontrakter, og sikre at alle trenere har skriftlige kontrakter (dette gjelder ikke foreldretrener i barnehåndball).  
 • Sikre at alle omberammelser blir håndtert og kommunisert.  
 • Ha løpende kontakt med alle trenere i klubben, og være støttespiller til trenere, spillere og andre i klubben som trenger informasjon/ hjelp i sportslige spørsmål rundt klubben i samarbeid med klubbutvikler.  
 • Registrering av trenere sentralt register.  

3.3 Marked

 • Leder av markedsgruppen utpekes av styre.  
 • Leder skal sammen med gruppen se til at punktene nedenfor blir løst i henhold til klubbens lover og vedtekter som er nedfelt i sports- og organisasjonsplan.  
 • Selge sponsorplasser for klubben.  
 • Være kontaktperson for sponsorer.  
 • Vedlikeholde og utarbeide markedsføringsplaner.  
 • Utarbeide forslag til avtalemaler til bruk i klubben.  
 • Skal sørge for at kommunikasjon innad i klubben er optimal mht. sponsorer. 
 • Utarbeide reglement for draktreklame, gjøre dette kjent og følge opp dette. 
 • Leder kan innkalles til relevante saker i styremøter. 

3.4 Arrangementskomitè: 

 • Skal sørge for at alle arrangement i Kragerø IF Håndball sin regi blir planlagt og gjennomført på en ryddig og ordentlig måte.  
 • Ha løpende kontakt med foreldrekontakter.  
 • Leder utpekes av styret. 
 • Består av frivillige deltagere. 
 • Ansvar for at de arrangement håndballgruppen får tildelt blir avviklet i henhold til gjeldende regler og lover fastsatt av Norges Håndballforbund og NHF Region Sør i samarbeid med dugnadsansvarlig. 
 • Ansvarlig for fordeling av oppgaver og ansvarsområder under klubbens arrangementer. 
 • Søke NHF/Region Sør og kommune om avholdelse av turneringer.  
 • Invitere andre klubber til turneringer.  
 • Gjøre tilgjengelig og kontinuerlig oppdatere egen arrangementsinformasjonsmappe/sharepoint.  
 • Gjøre klar kamprapportskjema og resultatskjema til sekretariatet sammen med dugnadsansvarlig.  
 • Ansvarlig for å skaffe 2 personer til sekretariat og tidtaking (og speaker) til alle kamper i 2. div eller høyere.(iflg.NHFs kamp og konkurransereglement) xxx  
 • Kvalitetssikre at informasjon / innkalling til arrangement er mottatt og bekreftet av foreldrekontaktene på de respektive lag.  
 • Leder kan innkalles til relevante saker i styremøter. 

3.5 Hallkomite 

 • Drifte Kragerøhallen i henhold til eget oppsett, satt opp av styret i samarbeid med hallkomitè og etter retningslinjer fra Kragerø kommune.  
 • Organiseres med en medlemmer og leder av hallkomitè 
 • Ansvar for organisering under tribunen.
 • Teknisk inventar i hall, herunder klokker, skilt, reklameplakater, ipader, ladere, lydanlegg, utstyr til sekretariat. 
 • Opplæring av foreldre og lagledere i forhold til kampklokker og Live føring. 

3.6 Materialforvalter  

 • Utpekes av styret.  
 • Materiellforvaltning i forhold til lagene.  
 • Administrere trykking av drakter og annet klubbtøy 
 • Sikre at utstyrsrom er forsvarlig låst og administrere nøkler ut til trenere.  
 • Administrere kodebrikke til utgangsdør.  
 • Kreve/tilbakekalle nøkler når en trener slutter i klubben.  
 • Innkjøp av utstyr og varer til lagene.  
 • Gjennomføre innsamling og refordeling av drakter, i samarbeid med arr komité.   
 • Kontaktperson for utstyrsleverandører.  
 • Oppgaver i samarbeid med klubbutvikler.  

3.7 Kiosk  

 • Kioskansvarlig har ansvar for at det er kioskdrift i hallen når det er kamper og arrangementer i håndballens regi, og sette opp vaktlister i god tid før disse.  
 • Kioskansvarlig har ansvar for at det er kioskdrift på treningskvelder, og setter opp vaktlister for disse.  
 • Vaktlistene skal inneholde hvilke lag som har ansvar for hvilke uker gjennom året, og overlevere denne listen til den kioskansvarlige på hvert lag.  
 • Kioskansvarlig har økonomiansvar for kiosken, er ansvarlig for kassen og sender bilag til regnskap. 
 • Leder er ansvarlig for at Ipaden til enhver tid er oppdatert med varetilbud og riktige priser.  
 • Ansvar for oppdatering/vedlikehold av kiosk iZettle. 
 • Innkjøp av utstyr og varer kiosk. 
 • Kontaktperson for vareleverandører. 
 • Leder lager informasjonslister/retningslinjer; før, under og etter kioskvakt.  Skal være lett synlig (Disse henger i kiosken og alle kontaktpersoner i de forskjellige lagene har disse digitalt). 
 • Tilgjengelig telefonnummer til kioskansvarlig - skal henge synlig på tavla.  
 • Lære opp kioskkontakter i hvert lag i et oppstartsmøte ved sesongstart. 
 • Holde vareopptelling ved årsslutt og overlevere resultatet til styret.  
 • Overlevere nøkler til ukesansvarlig og få dem igjen ved ukens slutt.  
 • Hente kioskens inntekter ved ukens slutt. Føre disse inn i kassedagboka, og sette pengene i banken.  
 • Vaske ned kiosken og lageret to ganger i året; til jul og ved sesongslutt.  

3.8 Dugnadsansvarlig 

 • Ansvarlig for administrasjon av dugnader, kioskvakter og hallvakter. 
 • Ansvar for kalendersalg og andre klubbdugnader i samarbeid med styret. 
 • Ansvarlig for administrasjon av sekretariats tjenestene i hallen i samarbeid med arr komitè 
 • Ansvarlig for overføring av nødvendige bilag og oppgjør til kasserer i forbindelse med billettsalg og evt. dommeroppgjør i hallen.  
 • Er kontaktperson mot styret i saker som vedgår dugnader.  
 • Påse at dugnader blir likt fordelt og sammen med resten av styret kartlegge behovet for dugnader i fremtiden.  
 • Ansvarlig sammen med markedsgruppa om å få nye inntektsbringende dugnader.  
 • Kontaktperson mellom dugnadsansvarlig/oppmann på hvert enkelt lag og styret.  
 • Kontaktperson ut mot steder vi har dugnad på.  

3.9 Medlemsansvarlig  

 • Oppdatering av medlemslister for spillere, trenere og lagledere er svært viktig. Medlemslistene brukes blant annet til utsendelse av medlemskontigent, treningsavgift, rapporter til NHF, lokale aktivitetsmidler etc.  
 • Ansvarlig for oppdatering av medlemsregister og adresselister i samarbeid med sekretær. 
 • Ansvar for Min Idrett og lisens. 
 • Ansvarlig for utsendelse av kontingent og oppfølging av innbetaling sammen med kasserer. 
 • Ansvar for å søke på midler fra Coop-dugnaden eler kommunen til de som trenger hjelp med å skaffe utstyr eller betale kontingent. 

3.10 Dommerkontakt 

 • Utnevnes av styret – en som sitter i styret. 
 • Klubbens bindeledd mellom dommer og klubb, samt mellom region, klubb og dommer.  
 • Beholde eksisterende og rekruttere nye dommere. Denne jobben bør forankres i styret med instrukser som gjennomføres hver sesong (handball.no
 • Melde på dommere for neste sesong innen 30.april i Turneringsadmin.  
 • Delta på dommerkontaktmøte med regionen.  
 • Dommerne må inn på Min Idrett og derfra til TA for å akseptere påmeldingen. Følge opp at dommerne gjør dette innen 1.juni.  
 • Påse at dommerne oppdaterer personlige opplysninger på min profil i Min idrett. 
 • Hjelpe de unge dommerne med pålogging til turneringsadmin (TA) for å oppdatere sperrer og halltilgjengelighet.  
 • Det er klubbens ansvar å sette opp veiledere til egne barnehåndballturneringer, samt å melde dette inn til regionen iht tidsfrister.  
 • Det er klubbens jobb å sette opp dommere til 11 års kamper klubben står som arrangør for. Dommere med utdanningen Dommere Barnehåndball er å foretrekke, da de er utdannet til dette nivået og bør ha erfaringen fra denne typen kamper.  
 • Nyutdannede dommere bør følges opp i de første kampene etter dommer 1 kurs.  
 • Dommeroppsettet kommer normalt ut 4 ganger i året. Viktig at det avholdes dommermøte rett i etterkant av publiseringen for å se på kollisjoner og forfall. 
 • Melde dommere på kurs.  
 • Dommer bør få mulighet til å dømme på trening og i treningskamper. 

3.11 Klubbutvikler

 • Er sammen med styreleder og sportslig utvalg ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av klubbens styringsdokumenter.  
 • Er den som har oversikt over cuper og andre former for sportslige aktiviteter sammen med sportslig utvalg.  
 • Sammen med SU skal klubbutvikler ha ansvar for utarbeidelse og revidering av sportsplan - påse at den blir oppdatert hvert år. Ha løpende kontakt med alle trenere i klubben, og være støttespiller til trenere, spillere og andre i klubben som trenger informasjon/hjelp i sportslige spørsmål rundt klubben. 
 • Informasjonsansvarlig for den sportsrelaterte informasjonen internt i klubben i samarbeid med sportslig utvalg. 
 • Ved utgangen av mai/juni måned ha klart forslag til treningstider for neste sesong i samarbeid med SU.  
 • Skal ved utgangen av mars måned ha skaffet seg oversikt over hvilke lag klubben skal melde opp til seriespill neste sesong, fordelt på kjønn og aldersgrupper i samarbeid med SU. 
 • Informere kommunen og Idrettsrådet om behov og ønsker om treningstider. Skal på vegne av håndballgruppa sørge for nødvendige treningstimer i hall – ha dialog med servicesenteret og Idrettsrådet. Mail: post@kragero.kommune.no 
 • Skal sørge for at alle lag blir påmeldt til seriespill, i samarbeid med styreleder og sportslig utvalg.  
 • I samsvar med styret ha ansvar for påmelding og gjennomføring av trenerkurs/trenerutdanning. Ansvarlig for oppdatering av kurstilbud fra Norges håndballforbund sentralt, Region Sør, Norges Idrettsforbund, Idrettskretsen og Paraidrett. 
 • Kartlegge kompetansen i klubben og behovet for utdanning, samt motivere folk i klubben til å ta utdanning/kurs  
 • Planlegge, gjennomføre og samarbeide med andre personer i klubben, Håndballforbundet, Region Sør og andre instanser i forhold til ulike korte- og langvarige prosjekter. 
 • Planlegge skolemesterskap i samarbeid med sportslig og arrangement.  
 • Ansvar for oppdatering av hjemmeside i samarbeid med styret/sekretær. 
 • Lage informasjonshefte til nye medlemmer, trenere, foreldre. Oversette til flere språk. 
 • Oppstart av første trinn i samarbeid med SU på høsten. 
 • Er den som har oversikt over cuper og andre former for sportslige aktiviteter sammen med SU. 
 • Jobbe for å øke rekruttering og beholde spillere og trenere.  
 • Søke på midler til ulike prosjekter, og sørge for at disse blir gjennomført på en hensiktsmessig måte.  
 • Ansvarlig for gjennomføring av håndballskoler sammen med SU og klubbens trenere.  

3.12 Ungdomsutvalget 

 • Utvalget skal bestå av en – ev to representanter fra hvert av ungdomslagene, en foresatt, en representant fra styret eller sportslig utvalg, samt klubbutvikler.  
 • Skal fokusere på samhold i ungdomslagene.  
 • Skal fokusere på å lytte til ungdommen.  
 • Skal fokusere på sosiale aktiviteter på tvers av ungdomslagene.  
 • Skal fokusere på lagregler.  
 • Skal fokusere på trivsel i Kragerø IF Håndball 
 • Skal være bidragsytere i forhold til tematreninger for de yngre spillerne.  
 • Sosiale medier. 
 • Kan selv definere oppgaver. 

3.13 Barnehåndballansvarlig  

 • Utnevnes av styret - en som sitter i styret 
 • Følge opp barnehåndballen  
 • Tale barna i klubbens sak  
 • Sette barnas beste i sentrum 
 • Ta barnehåndballansvarlig kurs gjennom NHF Region Sør 

3.14 Redaksjonskomitè 

 • To trykksaker gis ut årlig: Kragerø håndballmagasin og årskalender. 
 • Ansvarlig for at disse gis ut til aktuelle frister. 
 • Ansvar for bilder og tekst til begge trykksaker. 
 • Hva slags rolle og hvilke oppgaver komiteen skal ha, har imidlertid ikke vært nedfelt skriftlig. Komiteen arbeider derfor i tråd med sedvane, men både arbeidsform og oppgaver utvikler seg etter hvert som redaktør og komitémedlemmer ser nye behov. Hvorvidt redaksjonen gjør alt arbeide med tekst og bilder selv, eller setter bort deler av dette, velger gruppen selv. 
 • Alle saker av økonomisk art skal avklares med hovedstyret.  

3.15 Valgkomitè  

 • Valgkomiteens oppgave er å plukke ut personer til å sitte i verv og innstille dem på valg. 
 • Valget skjer gjennom votering under organisasjonens årsmøte, samtidig som en ny valgkomité blir nedsatt. 
 • Det er viktig at valgkomitéen er uavhengig av organisasjonens ledelse, men det er vanlig at maksimalt ett av medlemmene i valgkomitéen er avtroppende medlem av ledelsen. 
 • Valgkomitéen må sette seg inn i vedtektene og være klar over hvordan de skal arbeide, hvilket mandat de har, og hvilke roller eller funksjoner som skal velges og for hvor lang tid.  
 • Finne de beste kandidatene til å bekle de enkelte roller.  
 • Motivere kandidatene for oppgavene de har i sine roller.  
 • Presentere innstillingen på årsmøtet. Det vil si at en representant fra valgkomiteen (normalt leder) presenterer innstillingen.  

3.16 Kontrollutvalg 

Kontrollutvalg skal påse at: 

 • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser 
 • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 
 • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov 
 • idrettslaget har økonomisk kontroll internt 
 • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift 
 • Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over. 

3.17 Informasjonskanaler 

 • To voksne og en ungdom som er ansvarlige for facebook, instagram og hjemmesiden, for eksempel klubbutvikler, et styremedlem og en representant fra ungdomsutvalget. 
 • Hjemmeside: kragerohandball.no
 • Instagram: @kragerohandball 
 • Facebook: Kragerø Håndball 

3.18 Klubbens lov

Lovnorm for Kragerø IF Håndball (legg inn link) 

 

4.0 MEDLEMSKAP 

Medlemskap følger av de generelle bestemmelser gitt av NIF. Nedenstående er utdrag fra NIF § 2-5: “Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent, samt være fylt 15 år. Det er ikke mulig å avgi stemme ved fullmakt på årsmøtet, jf § 2-21. Alle medlemmer skal være registrert i MinIdrett” 

4.1 Hvordan bli medlem 

Les mer om hvordan du blir medlem

4.2 Medlemshåndtering

4.3 Inn- og utmelding av spillere 

Alle som skal trene og spille håndball i Kragerø IF Håndball må være meldt inn i Kragerø IF Håndball. Innmeldingsskjemaer ligger på hjemmesiden www.kragerohandball.no 

Når spillere slutter kan elektronisk utmelding benyttes, dette ligger på samme side som nevnt over. 

Drakten skal leveres tilbake til lagets foreldrekontakt/draktansvarlig.  

4.4 Overganger 

Overgang gjøres elektronisk via Min idrett.  

Slik bruker du Min Idrett: https://minidrett.nif.no  

Det er alltid spilleren som starter overgangsprosessen.  

Hvis du har brukt Min idrett tidligere:  

 1. Logg inn med brukernavn og passord.  
 2. Dersom du ikke husker brukernavnet og passordet ditt, klikk på “glemt brukernavn og passord”. 

Har du ikke brukt Min idrett tidligere?  

 1. Klikk Ny bruker for å verifisere spilleren med fødselsnr. Gjøres kun første gang du skal inn på siden. 
 2. Fyll ut den informasjonen du blir bedt om.  
 3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.  
 4. Overgang finner du til høyre under fanen “Min profil”. Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med din region eller NHF sentralt, slik at de kan slå sammen duplikatene.  
 5. Velg overgangstype.  
 6. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til. 
 7. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn.  
 8. Kryss av for “Jeg bekrefter og ha lest reglene for overgang”.  
 9. Trykk send søknad.

Gå til innholdsfortegnelse

 

5.0 ØKONOMI 

 

5.1 Medlemskontigent - Kragerø IF Håndball og KIF Allianse 

Medlemskontingent i Kragerø IF Håndball fastsettes hvert år på årsmøtet. Gjeldende kontingenter finner man til enhver tid å finne på klubbens nettside. 

Nye medlemmer meldes inn via “Bli medlem”. Hver spiller må betale en medlemskontigent til Kragerø IF Håndball som for 2022/2023 er fastsatt til 300,- for alle medlemmer. Medlemskontigenten faktureres sammen med treningsavgiften dato. 

5.2 Treningsavgifter  

Teningsavgift faktureres to ganger pr. år. Sendes ut  15.september og 15.januar med betalingsfrist på 14 dager. Medlemsavgift faktureres en gang per år.  

Treningsavgiften varierer utfra årsklasse: 

6-10 år 

1100,- 

11-15 år 

1600,- 

16-18 år 

2000,- 

Senior 

2600,- 

Veteran 

1200,- 

TH 

1200,- 

Medlemsavgift 

300,- 

Fra 01.01 det året spilleren fyller 13 år skal det kjøpes forsikringen LISE eller LISE+.  

5.3 Lagskasser 

Alle lag skal ha konto i Sparebanken Sør. Økonomiansvarlig i hvert lag har ansvar for å opprette denne via styrleder og siden administrere lagskontoen. 

5.4 Utlegg – dommerregninger etc 

Dommere leverer oversikt over kamper de har dømt til styreleder med dato for kamp og antall kamper dømt.  

5.5 Startkontigenter – deltakeravgifter (for eksempel spu, betaling av cuper osv) 

Kragerø IF Håndball betaler deltakelse for aktuelle spillere på SPU osv. Klubben dekker påmeldingsavgift til 2 cuper per lag.  

5.6 Lønn, honorarer og godtgjørelser  

Det kan i noen tilfeller utbetales honorarer og godtgjørelser til klubbens trenere og tillitsvalgte.  

Klubbutvikler er ansatt i en deltidsstilling, og får lønn.  

Godtgjørelse for trenere og dommere:  Se Sportsplan. 

Godtgjørelse for styremedlemmer og andre tillitsvalgte: styremedlemmer honoreres ikke, men tildeles en tilpasset utstyrspakke. 

 

6.0 KLUBBENS AKTIVITETSTILBUD 

6.1 Barne- og ungdomsidrett

Lek med ball 3-5 år, alderbestemte lag jenter og gutter fra 6 år og opp til 20 

6.2 Senior - kvinner og menn

Senior herrer 2.div, senior kvinner 3.div, oldboys

6.3 Tilrettelagt håndball

Hånballheltene - voksen lag, Miniheltene - ungdoms- barnelag

6.4 Treningstider  

Se under hvert enekelt lag - link??

6.5 Treningsarenaer 

Håndballtreninger og kamper foregår i Kragerøhallen. 

Kragerø IF Håndball samarbeider med Motgym.  

KIF Allianse har lagt til rette for at håndballen kan bruke området på stadion.   

6.6 Seriekamper  

Seriekampene foregår fra august/september til april. Påmeldingsfrist til seriene er 1.mai. All påmelding gjøres samlet av Sportslig utvalg/klubbutvikler etter samråd med trenerne.  

6.7 Cuper  

 • Kragerø IF Håndball skal hvert år gjennomføre minst to barnehåndballturneringer i regi av Region Sør. Bruke dommere fra 14,15 og 16 års lag.  
 • Felles klubbcuper – en innenlands og en utenlands. 
 • Klubben dekker to cuper per lag per sesong.  

6.8 Bring og Lerøy  

Se sportsplan (legg ved link) 

6.9 Aktivitetsplan  

Se årshjul (legg ved link) 

6.10 Klubbens arrangementer  

 • Klubbmesterskap 
 • Skolemesterskap for 2.-4.trinn og 5.-10.trinn for alle barn og ungdom i Kragerø kommune 
 • Kompis med kroppen og ball  
 • Kragerø håndballakademi 
 • 2 håndballskoler i året 
 • Camp Kragerø 

6.11 Sosialt  

Klubben skal hver sesong arrangere følgende sosiale arrangement:  

 • Oppstartsmøte før sesongstart med trenere  
 • Kickoff for alle spillere og trenere 
 • Klubbkveld  
 • Sosialt for trenere  
 • Arbeidshelg med sosialt for styre og arbeidsgruppe etter avholdt årsmøte  
 • Sesongavslutning

6.12 Reise i regi av klubben 

 

Gå til innholdsfortegnelse

 

7.0 TIL DEG SOM ER  

7.1 Spiller

7.1.1 Bekledning

Kragerø If Håndball har Select som sin utstyrsleverandør. Det betyr at alt av bekledning til lagene skal være fra Select og kjøpt hos Sport 1 i Kragerø. 

Det er laget en egen klubbkolleksjon som er tilpasset klubben. På disse produktene er det 30% rabatt. Dette er utstyr som skal bli lagerført av Sport 1 Kragerø og som det dermed vanligvis ikke er bestillingstid på. 

For enkeltspillere/medlemmer:  

Bekledning og utstyr kjøpes hos Sport 1 i Kragerø med 20 prosent rabatt.  

For lag:  

Samlet bestilling gjøres gjennom materialforvalter i klubben.  

 

7.1.2 Forsikring:  

Medlemmer under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gjelder barn som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund. 

Trenere ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert barneidrett. 

Les mer hos Idrettsforbundet. 

 

7.1.3 Lisens:  

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år. 

Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen. For det året spillere fyller 13 år betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august. Denne har forfall 1. januar. 

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september. 

Les mer hos Håndballforbundet og Gjensidige. 

 

7.1.4 Skademelding: 

Dersom en spiller blir skadet og må ha behandling, skal dette meldes elektronisk til Gjensidige  

Førstehjelp ved akutte håndballskader 

http://www.skadefri.no/idretter/handball 

 

7.1.5 Forventninger til deg som er spiller:  

Ledere, trenere og andre i klubben legger ned en god innsats for at du skal trives med å spille håndball i Kragerø IF Håndball. Når du spiller håndball i Kragerø forventer vi at du forholder deg til klubbens etiske retningslinjer og verdier, både overfor medspillere, trenere, motstandere, dommere og alle som arbeider for at du skal kunne spille håndball hos oss. 

7.1.6 Kompiskontrakt:  

Derfor skal alle spillere over x år undertegne en kompiskontrakt. Spillere over … år forplikter seg til å skrive under på en kompiskontrakt der hver enkelt har ansvar for å følge klubbens verdier og etiske retningslinjer.  

Overfor medspillere er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Inkluderende, positiv og støttende. 
 • Raus med ros og oppmuntring. 
 • Rask med å si unnskyld hvis jeg har kjeftet. 
 • Tolerant til at andre gjør feil. 
 • Konstruktiv for å løse konflikter. 

Overfor motspillere er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Hyggelig og blid og bruker ikke kjeft eller metoder som skaper konflikt. 
 • Ikke redd for å si unnskyld om jeg har hatt et «utbrudd». 
 • Jeg takker for kampen uansett resultat. 

Overfor trener/lagleder er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Lyttende. 
 • Støttende, kan være uenig, men på en saklig måte. 
 • Samarbeidsvillig. 
 • Direkte om jeg mener noe må korrigeres. 
 • Korrekt ved å gi beskjeder når jeg ikke kan komme. 
 • Lojal. 

Overfor dommere/regelverk er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Aksepterende til avgjørelser. 
 • Saklig når det er nødvendig å gi tilbakemelding ved grov feil. 
 • Korrekt og positiv. 
 • Jeg takker alltid for kampen. 

Overfor klubben er jeg som spiller i Kragerø IF håndball: 

 • Lojal, respektfull og viser iver og begeistring. 
 • Aktiv for å oppnå godt samhold. 
 • Villig til å bidra. 
 • Takknemlig til alle som bidrar for at jeg skal spille håndball. 

 

7.1.7 Medlemskontigent og treningsavgift:  

Alle som spiller håndball i Kragerø IF Håndball må være medlemmer av klubben og betale medlemskontigent og treningsavgift. 

 

Hva er medlemskontigent?:  

Medlemskontigenten er en avgift for å være medlem i Kragerø IF Håndball og KIF Allianse, og denne må betales for å kunne delta på våre tilbud.  

Medlemskontigenten i Kragerø IF Håndball:  

Under 16 år: 300,- 

16 år og eldre: 300,- 

Kontigenten faktureres i begynnelse av året.  

 

Hva er treningsavgift?  

Treningsavgift er kostnader i i forbindelse med å utøve idretten (spille håndball) i Kragerø IF Håndball. Avgiften skal gjenspeile klubbens kostnader som for eksempel påmeldingsspill til serie, utviklingstiltak, utstyr og trenerhonorar. Treningsavgiftens størrelse fastsettes på klubbens årsmøte.  

Lag 

Beløp 

Lek med ball 

Medlemsavgift på 300,- 

6-10 år 

1100,- 

11-15 år 

1600,- 

16-18 år  

2000,- 

Senior  

2600,- 

Veteran 

1200,- 

TH 

1200,- 

Medlemsavgift  

300,- 

 

Treningsavgiften faktureres 2 ganger i løpet av året; på nyåret og på høsten.  

 

7.1.8 Overgang: 

Spillere over 13 år som skal bytte klubb må melde overgang via «Min Idrett». 

Overgang til Kragerø IF Håndball 

 1. Logg inn på «Min Idrett». 
 1. Overgang finner du til høyre under fanen «Min profil». 
 1. Velg overgangstype. 
 1. Velg hvilken klubb det ønsker overgang til. 
 1. Er spilleren under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn. 
 1. Kryss av for «Jeg bekrefter å lest reglene for overgang». 
 1. Trykk send søknad. 

Saksgang 

 1. Både ny (oss) og nåværende klubb må godkjenne overgangen. 
 1. Overgangsgebyret betales av spilleren. 
 1. Karantenetiden på 2 dager begynner å løpe fra siste dato i prosessen er gjort. 
 1. Du kan hele tiden følge med på status i din overgang via Min idrett. 

Overgang fra Kragerø IF Håndball 

Følg samme prosedyre som beskrevet ovenfor. 

Saksgang 

Se samme saksgang som ovenfor. Vi gjør oppmerksom på at spilleren må gjøre betale eventuelle uoppgjorte fakturaer (medlemskontingent eller treningsavgift) før vi godkjenner overgangen. 

Klubbvalg etter to års fravær 

Det er ikke noe gebyr for denne type overganger, ei heller karantenetid. 

Sjekk om det er mulig å melde overgang i «Min idrett» eller kontakt NHF på overgang@handball.no. 

Spørsmål? 

Spørsmål om utmelding, overganger og «Min Idrett» rettes til Norges Idrettsforbund. Kontaktinformasjon finner du her (legg inn link på hjemmesiden vår) 

 

7.1.9 Trygt idrettslag:  

SI IFRA dersom noe ikke er greit! 

Vi skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep. 

Hvordan kan man si ifra?  

Du kan prate med du føler deg trygg på som kan videreformidle til en med ansvar i klubben, eller du kan si ifra selv direkte til en med ansvar enten muntlig eller skriftlig. Du kan 

 • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening. 
 • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med.(legg inn link til kontaktperson her) 
 • Sende en e-post til leder av idrettslaget: kontor@kragerohandball.no  

Du kan også sende e-post med varsler til klubbutvikler klubbutvikler@kragerohandball.no eller ringe henne på telefonnummer 90774752. 

Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med i idrettskretsen for råd og hjelp. Legg inn link til idrettskretsen her. 

Hva skjer når du sier ifra?  

Klubben følger opp alle saker, og det er styret i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre. 

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte. 

 

Seksuell trakassering og overgrep: 

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. 

(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010) 

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. 

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:  

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende. 
 1. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 
 1. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 
 1. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte. 
 1. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 
 1. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. 
 1. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 
 1. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet. 
 1. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur. 
 1. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet. 

 

7.2 FORESATT 

7.2.1 Foreldrekontakter  

Foreldrekontaktene har en viktig rolle i lagene, og det må prioriteres å få på plass dette før hver sesong. 

Alle lag skal ha minst to foreldrekontakter. Foreldrekontaktenes hovedansvar er: 

 • Kontaktpunkt mellom laget og sportslig utvalg/styret. 
 • Kontaktpunkt mellom spillerne og lagledelsen. 
 • Kontaktpunkt mellom foreldrene og lagledelsen. 
 • Organisering av sosiale aktiviteter innad i laget. 
 • Ansvarlig for at planlagte reiser blir gjennomført som avtalt (ofte sammen med lagets trenere) 
 • Organisering av initiativ fra klubben, eksempelvis loddsalg og dugnader. 
 • Organisering av dugnader for laget. 
 • Ansvarlig for lagkasser. 
 • En kan med fordel ha ulike personer som har ansvar som sosialkontakt, dugnadskontakt, økonomikontakt og dugnadskontakt 
 • Påse at lagets utstyr, drakter og førstehjelp, er komplett. Påse at laget bruker klubbens drakter iht regelverk. Ha oversikt over behovet for nye drakter og utstyr og sørge for at spillerne har riktig bekledning. Samle inn drakter dersom noen slutter. Ansvarlig for å sende inn utstyrslister når det bestilles treningstøy og annet utstyr. 
 • Oppdatere laglister og holde disse ajour ift klubben. 
 • Sørge for at spillerne er innmeldt i Kragerø IF Håndball og at de har betalt lisens. 
 • Ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av hjemmekamper. Skaffe vakter til sekretariat. 

7.7.2 Foreldremøter:  

Klubben oppfordrer lagene til å gjennomføre minimum to foreldremøter per sesong. Møtene bør ledes av foreldrekontaktene eller trener/lagleder. Det bør være med en representant fra sportslig utvalg på hvert foreldremøte.  

Forslag til fokusområder: 

 • Skape samhold og godt samarbeid i foreldregruppa. 
 • Planlegge sesongen, herunder kjøring til kamper, ev. reise og lignende. 
 • Delegere arbeidsoppgaver. 
 • Planlegge og bli enige om ev. dugnader. 
 • Vurdere deltakelse på turneringer. 
 • Foreslå og planlegge sosiale tiltak for spillerne (og foreldrene?). 

7.2.3 Årshjul for foreldrekontakter:  

 • Mars: Delta på klubbens generalforsamling (Årsmøte) 
 • Mai: Arrangere foreldremøte for oppsummering av sesongen og planer for neste sesong. 
 • Etablere nødvendige støttefunksjoner rundt laget, herunder foreldrekontakt, arrangementsansvarlig/dugnadsansvarlig, etc. 
 • August: Delta på klubbens oppmannsmøte med for gjennomgang av sesongens aktiviteter. Dato publiseres på: www.kragerohandball.no og Kragerø IF Håndball sin facebook side primo august. 
 • September: Sjekk av spillerlisenser før seriestart. 
 • Desember: Arrangere foreldremøte med oppsummering av sesongens første halvdel

7.2.4 Forventninger til deg som har barn som spiller i Kragerø IF Håndball:  

Tusen takk for at du lar barnet ditt spille håndball hos oss! Som klubb gjør vi alt vi kan for at barna skal trives, oppleve mestring, få gode venner og ha mange, fine opplevelser med håndballen. Det gjør vi i samarbeid med dere foreldre. Derfor har vi som klubb noen forventninger til dere som har barn i Kragerø IF håndball: 

 • Sørg for at barnet ditt møter på trening og kamp i god tid. Gi beskjed dersom barnet ikke kan møte. 
 • Kom på treninger og kamper – barna ønsker det! 
 • Vær innstilt på å hjelpe til med det du/dere kan, eksempelvis som foreldrekontakt, dugnad (sekretariat, kioskvakt etc.), kjøring til kamper og lignende. 
 • Ha en positiv innstilling til dommere, spillere og trenere både før, under og etter kamp. 
 • Betal medlemskontingent og treningsavgift i tide og gi beskjed ved ev. problemer. 
 • Respekter trenerens avgjørelser. Snakk med treneren, i stedet for om treneren. 
 • Bruk foreldrekontaktene hvis du har saker du vil ta opp. De tar sakene videre til klubben (sportslig utvalg). 
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen! 
 • Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap. 
 • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser. 
 • Respekter lagleders bruk av spillere. 
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp. 
 • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball, ikke du. 

Kragerø IF Håndball drives av frivillige foreldre, som alle jobber for at ditt barn skal ha det bra i klubben! (se også foreldrevett reglene – legg de inn her som en link) 

 

7.3 TRENER:  

7.3.1 Politiattest:  

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. 

Kragerø IF håndball krever politiattest av alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med spesielle behov. Styret oppnevner en ansvarlig for å håndtere ordningen. 

Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

Alle trenere i Kragerø  IF håndball skal fremvise gyldig politiattest. 

Kontaktperson for politiattester er pdd (14.3.22): Stig Tjessem-Karlsen 

 

7.3.2 Sportsplan:  

Alle klubbens trenere skal være kjent med klubbens sportsplan. 

Formålet med sportsplanen er å sikre spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø som gir alle et strukturert tilbud med gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling. 

Sportsplanen skal også gi trenere og trenerapparat en felles forståelse for klubbens retningslinjer for trening og ledelse av det enkelte lag. Dette vil sikre at det sportslige innholdet har en fellesnevner i alle klubbens lag, og dermed gi spillerne kontinuitet og trygghet i treningsarbeidet. 

(Legg link til sportsplan) 

 

7.3.3 Trenerens ansvar:  

Se sportsplan – legg ved link  

 

7.3.4 Trenerutvikling/utdanning:  

Se sportsplan – legg ved link 

 

7.3.5 Deling av utgifter:  

Spesifikasjon av utgift 

Klubb 

Lag 

Spiller  

ARRANGEMENT 

 

 

 

Påmelding til serie 

x 

 

 

Påmelding til cuper  

x 

x 

 

Reiser/overnatting serie/cuper 

 

x 

x 

Trekke lag fra serie/cup 

 

x 

 

MATERIELL 

 

 

 

Draktsett (ett sett) 

x 

 

 

Trykk av nr, emblem og klubbsponsorer 

x 

 

 

Klister 

 

x 

 

Isposer og tape 

x 

 

 

Ekstra treningsutstyr (kontakt materalansvarlig) 

x 

x 

x 

Treningsdress til spillerne 

 

 

x 

TRENER 

 

 

 

Trenerhonorar senior etter gjeldene satser 

x 

 

 

Klubbtøy til trenere og ev. andre trenerressurser 

x 

 

 

Trenerkurs/utdanning (må avklares med klubben) 

x 

 

 

ANDRE UTGIFTER 

 

 

 

Dommerkurs til klubbens spillere og dommere (må avklares med klubben) 

x 

 

 

Sosiale aktiviteter 

 

x 

x 

 

 

7.3.6 Trenerhonorar:  

I Kragerø håndball honoreres trenere slik:  

Serie/lag/gruppe/aktivitet 

Honorar 

Senior herrer 

 

Senior damer  

 

16 år og eldre 

 

13-15 år  

 

10-12 år  

 

3-9 år  

0,- 

365 elever  

Avh av hvor mange elever som er med, har I snitt vært utbetalt 2000,- - 3000,- per elev for en sesong 

Hjelpetrener håndballskole 

500,- per dag  

Instruktør kompis med kroppen og ball og sterkere sammen  

130,- per time 

For å få utbetalt trenerhonorar må man ha levert politiattest. 

7.3.7 Sosiale medier:  

Foresatte, trenere og spillere skal følge Idrettsforbundets retningslinjer ved publisering av bilder. 

7.3.8 Idrettsforbundets retningslinjer 

Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven. 

 1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. 
 1. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. 
 1. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering. 
 1. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn. 
 1. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier (aviser/tv). 
 1. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet. 
 1. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. 

Legg inn samtykke erklæring fra Norges idretts forbund – skjema til å fylle ut for foreldre 

 

7.3.9 Treningstider:   

Kragerø IF Håndball har treningstider i Kragerøhallen.  

Fordeling av treningstider:  

Halleier (kommunen) gir klubben et antall timer hvert år som må fordeles på alle klubbens lag. Klubben fordeler så treningstiden etter følgende prinsipper: 

 • Alle lags trenere melder inn behov (antall treningstimer) og ønsker før hver sesong. 
 • Det tas hensyn til anbefalt treningsmengde for årstrinnet som er beskrevet i klubbens sportsplan (link) 
 • De yngste lagene får treningstid så tidlig som mulig på ettermiddagen. 

 

7.3.10 Mobbing: 

Hvordan skal du som trener/leder forholde deg til mobbing? 

 • Mobbing kan skje over alt, også i din klubb, også når du ikke legger merke til det. 
 • Når du ser eller får vite om mobbing, skal du reagere. 
 • Du kan ikke vere nøytral til mobbing: Om du ikke reagerer når du ser det, så bidrar du til mobbingen. 
 • Si tydelig til utøverne dine at mobbing ikke er akseptert i idretten. 
 • Utøverne dine skal kjenne seg trygge på at de kan ta opp mobbing med deg som trener/leder. 
 • Trenere og ledere kan også mobbe utøvere og hverandre. 
 • Diskuter med de andre trenerne og lederne i laget/klubben hvordan de kan forebygge mobbing. 

Idretten skal ha nulltoleranse for mobbing. Det betyr at du som trener/leder skal reagere med en gong du ser eller får vite om mobbing. Du har også et ansvar for at mobbing ikke skjer i laget/klubben/gruppa di uten at du merker det. (Norges Idrettsforbund) 

 

Hvordan ta tak i en mobbesituasjon?  

Det følgende er en rådgivende mal for hvordan du kan ta opp konkrete tilfelle av mobbing i laget/klubben. Den er en forenklet versjon av mal for rektorer og ansatte i grunnskolen, henta fra Utdanningsdirektoratet sitt hefte  ”Arbeid mot mobbing”. 

 1. Ta tak i mobbesituasjonen med en gong du blir oppmerksom på den! 
 1. Snakk med den som er plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobba som regel underdriver. 
 1. Om det gjelder barn: Snakk med foreldrene til den som er plaget. 
 1. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med de en og en, og at du kommer til å ta en ny samtale om 2-4 uker, slik at du er tydelei på at dette blir fulgt opp fra din side. 
 1. Oppfølging. Mobbesituasjonen må følges opp til det stopper helt. 
 1. Søk råd og hjelp om du kjenner at du trenger det. Snakk gjerne med lærere eller rektor på skolen/skolene utøverne går på. 

 

Opplegg til bruk på trenermøter og spillermøter:  

”Mobbing med mobiltelefon” (NDLA/NRK) 
Mer enn hver fjerde 15-åring er redd for å bli fotografert i dusj, garderobe eller lignende. Denne filmen fra NRK på ca 6 minutter med tilhørende oppgaver utarbeidet av NDLA er et godt utgangspunkt for refleksjon rundt liknende mobbesituasjoner i idrettslag. 
http://ndla.no/nn/node/8130 

”I guttegarderoben” (NDLA) 
Oppgave fra NDLA sine elektroniske læremiddel for barne- og ungdomsarbeiderfag i videregående skole. Oppgaven gjelder mobbing med mobiltelefon i garderobe og kan lett overføres til situasjonen i et idrettslag. 
http://ndla.no/nn/node/77741 

 

7.3.11 Økonomi

Reisestøtte:  

Vi oppfordrer alle klubbens lag til å delta på turneringer og å spille i regionale- og nasjonale serier. Derfor støtte vi lagene etter følgende kriterier: 

Påmeldingsavgift til turnering/cuper:  

Alle klubbens lag får støtte til to turneringer per sesong. Klubben dekker påmeldingsavgift. Ved påmelding av flere lag til samme turnering, dekkes påmeldingsavgiften for samtlige lag. 

Laget melder seg på turneringen og sender påmeldingsbekreftelsen til styreleder eller økonomiansvarlig i klubben. Beløpet overføres så til lagets konto. 

Fellesturnering:  

Alle klubbens lag får dekket klubbens fellesturnering  etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra klubben. 

Regionsserie: 

Klubben betaler påmelding.  

Bringserien:  

Lag som deltar i Bringserien får utbetalt xxxxxx. Dette gjelder ikke eventuell hjemmerunde. Lagene får også xxxx- i støtte til kvalifiseringsrunder? 

Lerøyserien:  

Lag som deltar i Lerøyserien får utbetalt xxxxx. Dette gjelder ikke eventuell hjemmerunde. Lagene får også xxxxx i støtte til kvalifiseringsrunder. 

 

6.4 LAGLEDER

Se sportsplan  

 

6.5 DOMMER

 

 ----------------------------------IKKE REDIGERT OVERSKRIFTER HERFRA OG NED

8.0 KLUBBDRIFT/ARBEIDSRUTINER 

8.1 Årshjul  

Se eget dokument som heter Årshjul.  

 

8.2 Kurs, utdanning, kompetanse 

Kragerø IF Håndball oppfordrer trenere og lagledere til å delta på trenerkurs. Norges Håndballforbund og Region Sør har tilbud om ulike trenerkurs- og seminarer. Klubben dekker kursutgifter etter avtale med Sportslig utvalg/styret. Du finner mer info om dette i sportsplanen.  

 

8.3 Lisens og forsikringer 

Lisens 2022-2023

Fra og med 20.august er lisens tilgjengelig for betaling på Min Idrett for alle som betalte lisens forrige sesong. I år er forfallsdatoen xxx september? Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post.  

Lisensen kan betales med KID via nettbank  

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere som er registrert i våre systemer har tilgang til å gjøre dette. Lisens betales via Min idrett. Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du bare se bort fra lisenskravet.  

For sesongen 2022-2023 er det fom årskullet 2010 som må løse lisens.  

For aldersinndeling og lisensbeløp 2022-2023: 

 https://www.handball.no/regioner/region-sor/praktisk-info/lisens-ogforsikring 

 

8.4 Dugnad og frivillig arbeid 

Klubben er avhengig av dugnader for å opprettholde en forsvarlig drift av klubben. Klubbens medlemmer vil ikke bli pålagt flere dugnader i løpet av ett år enn de som er nevnt under, med mindre det skjer en uventet endring. 

Klubbens dugnader:  

 • Salg av kalendere, dato:  
 • Lynlotteri, dato:  
 • Kunstlotteri, dato:  
 • Konserter på Spa hotellet, dato: 
 • Koronavakter, dato:  
 • Ev Camp Kragerø hvis vi gjør det stort, dato:  
 • Ev Jubileumscup, dato:  

Dugnader i lagene:  

 • Lag kan gjennomføre egne dugnader. De skal meldes inn til klubben.  
 • Pengene samlet inn fra lagsdugnader skal settes inn på lagets konto i Kragerø IF Håndball. 
 • Pengene fordeles etter en nøkkel på ..% til det respektive laget og ..% til klubben. 
 • Klubben er positive til dugnadsarbeidet, men oppfordrer på generelt grunnlag til følgende: 
 • Finn dugnadsformer som er inkluderende for alle. 
 • Alle spillere skal få mulighet til å være med på dugnad. 
 • Forsøk å finne dugnadsformer som ikke medfører store utlegg for foresatte. 
 • Hvert lag kan ha inntil 3 dugnader per sesong.  

 

8.5 Politiattester 

Det er krav om politiattest for alle som har verv/funksjon i Kragerø IF Håndball.  

 

8.6 Klubbens antidopingarbeid 

Ved deltakelse i Bring og Lerøy må man gjennomføre “Ren utøver” 

 

9.0 Utstyr og profiltøy 

9.1 Utstyr og profiltøy

Kragerø IF Håndball sine draktfarger er gul overdel og sort shorts.  

Reservedrakt 1 er rød med sort shorts.  

Reservedrakt 2 er hvit med sort shorts.  

Kragerø IF Håndball er utstyrsavtale med Select som går ut i 2023 

 

9.2 Lagsponsing og reklame 

 

 

10.0 Maler og eksempler (legg inn link på hjemmesiden) 

 1. Spillerkontrakt
 2. Kompiskontrakt for utøvere fra 12 år
 3. Trenerkontrakt
 4. Dommerkontrakt 

11.0 Nyttige lenker (legg inn på hjemmesiden) 

 1. Innmelding / utmelding 
 2. Forsikring  
 3. Skade  

 

12.0 Kontaktpersoner 

Styreleder Pål Ask, tlf 410 42 005, e-post: kontor@kragerohandball.no 

Klubbutvikler Line Langerød-Nilsen, tlf 90774752, e-post: klubbutvikler@kragerohandball.no 

Dugnads- og medlemsansvarlig Marianne Lutro, tlf 413 84 371, e-post: medlem@kragerohandball.no 

Sportslig leder Fredrik Brubakken, tlf 971 87 018, e-post: fredrik.brubakken@gmail.com