Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Pål Ask Send e-post 41042005
Nestleder Even Hæhre Ødegaard Send e-post 95975299
Sportslig leder Fredrik Brubakken  Send e-post 97187018
Kasserer Merete Kimestad  Send e-post 91678065
Sekretær Ida Hogner Send e-post 92098126
Styremedlem Helge Listou Send e-post 99420570
Styremedlem Vibeke Stoa Send e-post 98482700

 

Styrets arbeidsoppgaver- og fordeling av disse

Styrets oppgaver 

 • Planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver nødvendig for klubbens drift.  
 • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter. 
 • Jobbe lojalt og ærlig for klubben, og representere klubben utad. 
 • Disponere klubbens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og budsjett godkjent av årsmøtet.  
 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Delegerer og styrer jobber som ikke er definerte. 
 • Styret har ansvar for at det finnes skriftlige retningslinjer for all aktivitet i klubben. 
 • Påse at stillingsbeskrivelser for utvalg og styremedlemmer foreligger. Arbeidsoppgavene til funksjonene er retningsgivende, og skal til enhver tid justeres av det sittende styret ved behov.  
 • Påse at alle styrets medlemmer, tillitsvalgte, dommere og trenere har fremvist politiattest. 

Styreleder

 • Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger.  
 • Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet.  
 • Forbereder saker og leder styremøtene.  
 • Påse at organisasjonsplanen revideres foran hvert årsmøte.  
 • Ansvar for at saker vedtatt i styret blir fulgt opp.  
 • Skal ha fullmakt og tilgang til, og kunne disponere, alle lagenes kontoer.  
 • Godkjenne inngående faktura for utbetaling/ansvarlig for betaling av signerte regninger i samarbeid med kasserer. 
 • Ansvarlig for å skrive årsrapport til årsmøte.  
 • Bidra aktivt i utviklingen og vedlikeholdet av følgende styringsdokumenter: klubbens vedtekter, årsplan/årshjul, sportsplan og Kragerø IF Håndball sin klubbhåndbok.  
 • Pådriver for strategi og videreutvikling av gruppa. 
 • Delta på utvalgsmøter og andre møter i klubben der det er hensiktsmessig.  
 • Er den som møter på alle hovedlagsmøter (hvis håndballen er en gruppe i et fleridrettslag eller medlem av et allianseidrettslag) 
 • Ansvarlig ved endelig inngåelse av kontrakter (spillerkontrakter, trenerkontrakter, sponsorkontrakter osv.) 
 • Er kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region, idrettsråd og idrettskrets, og bør møte i de fellesfora hvor klubben er invitert. Informasjon herfra deles med resten av styret. 
 • Administrere klubbens mail; kontor@kragerohandball.no og sørge for effektiv kommunikasjon internt og eksternt. 
 • Arkivere og ha oversikt over all korrespondanse fra/ til styret. 
 • Har ansvar for den årlige klubbrapporteringer.  
 • Sørge for at offentlig tilgjengelig kontaktinformasjon er oppdatert. 

Nestleder 

 • Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at vedkommende er potensiell kompetent kandidat for å kunne stille til valg som leder på et senere tidspunkt.  
 • Ansvarlig for at klubben har system med bekreftelse på politiattester for alle som har tillitsverv iht §9.  
 • Bistår leder og utgjør sammen med styreleder klubbens lederteam.  
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem. 

Sekretær  

 • Ansvarlig for innkallelse til styremøte, årsmøte osv. 
 • Føre referat fra årsmøte og styremøter og sørge for utsendelse av disse. 
 • Ansvarlig for oppdatering av medlemsregister og adresselister i samarbeid med medlemsansvarlig.  
 • Ansvarlig ved oppmerksomhet som gaver, blomster osv på vegne av 
  håndballgruppa/håndballklubben. 
 • Ansvarlig for oppdatering av hjemmesiden i samarbeid med styret og klubbutvikler. 

Kasserer 

 • Disponere klubbens midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer.  
 • Følge opp klubbens regnskap som føres av godkjent regnskapsfører/regnskapsbyrå. 
 • Godkjenne inngående faktura for utbetaling/ansvarlig for betaling av signerte regninger i samarbeid med styreleder.   
 • Fakturere klubbens samarbeidspartnere og sponsorer etter lister fra markedsansvarlig/markedsgruppe. 
 • Har til enhver tid oversikt over klubbens økonomiske situasjon og følger opp denne i samarbeid med styreleder. 
 • Legge frem økonomisk oversikt til styret når de ber om det.   
 • Føre regnskap for gruppa og sammen med leder legge frem budsjett for styret ved årets slutt. 
 • Bistå regnskapsfører/regnskapsbyrå med årsregnskap ved årsskifte og påse at dette blir revidert til årsmøtet av klubbens interne revisjonsgruppe. 
 • Utarbeide forslag til budsjett for årsmøtet sammen med resten av styret.  
 • Ansvarlig for årlig idrettsregistrering sammen med sekretær.    
 • Sørge for at alle lag har lagskonto, sikre at disse blir brukt i tråd med klubbens regelverk og ha oversikt over økonomikontakter på hvert lag. 
 • Ansvar for innkreving av treningsavgifter og purringer (evnt. ansvarlig for å delegere jobben videre til medlemsansvarlig) 

Styremedlem 

 • Bidra til å løse definerte oppgaver (prosjekter) 
 • Være behjelpelig med styrets arbeid etter behov.