Sportslig utvalg Kragerø IF Håndball 

Tittel Navn E-post Telefon
Sportslig leder Fredrik Brubakken  Send e-post 97187018
Medlem  Sveinung Langerød-Nilsen  Send e-post 48161510
Medlem  Stig Gurrich  Send e-post 93255812
Medlem  Tommy Rugseth Send e-post 41268210
Medlem  Andrè Sæteren  Send e-post 40830306
Medlem  Carolien DeZeeuw Send e-post 47671772
Medlem Marthe Nilsen  Send e-post 90695646
Klubbutvikler Line Langerød-Nilsen  Send e-post 90774752

 

Sportslig utvalg  (SU)

 • SU har hovedansvar for all sportslig aktivitet i klubben og er klubbens operative ledd.  
 • SU bør bestå av minst 4 personer. 
 • Leder av sportslig utvalg er deltager i klubbens styre og velges på årsmøtet.  
 • Utarbeide sportsplan i samarbeid med klubbutvikler. 
 • Fordele treningstider. 
 • Ansvar for ansettelse og eventuell avskjedigelse av trenerne.  
 • Innstiller overfor styret i ansettelser (og eventuelle oppsigelser) av trenere.  
 • Bindeledd/kommunikasjonskanal mellom trenere/lagledere og styret. Følge opp trenerne. 
 • Bestemme målsetninger for klubben som helhet, kvinner senior og herrer senior og juniorlag (16 og 20) i samarbeid med styret/økonomiske rammer.  
 • Kartlegge spillere som kan være aktuelle for klubben. 
 • Kontakte aktuelle nye spillere, først formell henvendelse til klubb deretter direkte til spiller (bruke standard mail og kontaktskjema)  
 • Skrive kontrakter med spillere.  
 • Representere Kragerø på eventuelle samlinger med region/Norges Håndballforbund. 
 • Tilrettelegge for skole/militæret kombinert med spill for Kragerø IF Håndball.  
 • Ansvarlig for gjennomføring av håndballskoler sammen med klubbutvikler og klubbens trenere. 
 • Forøvrig vises det til sportsplanen. 

Sportslig leder 

 • Ha det overordnet sportslige ansvaret i klubben.  
 • Etablere og lede sportslig utvalg (SU) og sammen med SU se til at punktene nedenfor blir løst i henhold til klubbens vedtekter, organisasjonsplan og til klubbens sportsplan.  
 • Leder er ansvarlig i forhold til styret og sportslig utvalgs arbeid og ansvarsområde. 
 • Er sammen med SU ansvarlig for all sportslig aktivitet i klubben.  
 • Informasjonsansvarlig for den sportsrelaterte informasjonen internt i klubben i samarbeid med klubbutvikler.  
 • Ansvarlig for sportslig strategiplan/sportsplan, og at den holdes oppdatert årlig - i samarbeid med medlemmer av sportslig utvalg og klubbutvikler.  
 • Sammen med klubbens styre utarbeide budsjett til sportslige aktiviteter og trenere og sikre at de blir overholdt.  
 • Hjelpe nye trenere å komme i gang – i samarbeid med klubbutvikler.  
 • Samle alle trenerne i klubben til trenerforum minimum høst og vår.  
 • Skal sørge for at alle lag blir påmeldt til seriespill, i samarbeid med styreleder og klubbutvikler.  
 • Tilrettelegge trenerkurs etter behov og ønsker.  
 • Hjelpe til å skaffe trenere til lagene etter behov.  
 • Ansvarlig for å ha tilstrekkelig med/engasjere trenere til alle oppmeldte lag. 
 • Ansvarlig med leder for å utarbeide trenerkontrakter, og sikre at alle trenere har skriftlige kontrakter (dette gjelder ikke foreldretrener i barnehåndball).  
 • Sikre at alle omberammelser blir håndtert og kommunisert.  
 • Ha løpende kontakt med alle trenere i klubben, og være støttespiller til trenere, spillere og andre i klubben som trenger informasjon/ hjelp i sportslige spørsmål rundt klubben i samarbeid med klubbutvikler.  
 • Registrering av trenere sentralt register.  

Klubbutvikler

 • Er sammen med styreleder og sportslig utvalg ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av klubbens styringsdokumenter.  
 • Er den som har oversikt over cuper og andre former for sportslige aktiviteter sammen med sportslig utvalg.  
 • Sammen med SU skal klubbutvikler ha ansvar for utarbeidelse og revidering av sportsplan - påse at den blir oppdatert hvert år. Ha løpende kontakt med alle trenere i klubben, og være støttespiller til trenere, spillere og andre i klubben som trenger informasjon/hjelp i sportslige spørsmål rundt klubben. 
 • Informasjonsansvarlig for den sportsrelaterte informasjonen internt i klubben i samarbeid med sportslig utvalg. 
 • Ved utgangen av mai/juni måned ha klart forslag til treningstider for neste sesong i samarbeid med SU.  
 • Skal ved utgangen av mars måned ha skaffet seg oversikt over hvilke lag klubben skal melde opp til seriespill neste sesong, fordelt på kjønn og aldersgrupper i samarbeid med SU. 
 • Informere kommunen og Idrettsrådet om behov og ønsker om treningstider. Skal på vegne av håndballgruppa sørge for nødvendige treningstimer i hall – ha dialog med servicesenteret og Idrettsrådet. Mail: post@kragero.kommune.no 
 • Skal sørge for at alle lag blir påmeldt til seriespill, i samarbeid med styreleder og sportslig utvalg.  
 • I samsvar med styret ha ansvar for påmelding og gjennomføring av trenerkurs/trenerutdanning. Ansvarlig for oppdatering av kurstilbud fra Norges håndballforbund sentralt, Region Sør, Norges Idrettsforbund, Idrettskretsen og Paraidrett. 
 • Kartlegge kompetansen i klubben og behovet for utdanning, samt motivere folk i klubben til å ta utdanning/kurs  
 • Planlegge, gjennomføre og samarbeide med andre personer i klubben, Håndballforbundet, Region Sør og andre instanser i forhold til ulike korte- og langvarige prosjekter. 
 • Planlegge skolemesterskap i samarbeid med sportslig og arrangement.  
 • Ansvar for oppdatering av hjemmeside i samarbeid med styret/sekretær. 
 • Lage informasjonshefte til nye medlemmer, trenere, foreldre. Oversette til flere språk. 
 • Oppstart av første trinn i samarbeid med SU på høsten. 
 • Er den som har oversikt over cuper og andre former for sportslige aktiviteter sammen med SU. 
 • Jobbe for å øke rekruttering og beholde spillere og trenere.  
 • Søke på midler til ulike prosjekter, og sørge for at disse blir gjennomført på en hensiktsmessig måte.  
 • Ansvarlig for gjennomføring av håndballskoler sammen med SU og klubbens trenere.